Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, đầu năm học 2019 – 2020