Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019