Chương trình đào tạo song bằng tại các trường THCS công lập thành phố Hà Nội năm học 2018-2019