Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kênh Liên Hệ