Đưa giáo án của bác sĩ bệnh viện tâm thần vào trường học