Giờ chào cờ đầu năm học với những niềm hi vọng mới