Giới thiệu những cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu