Giới thiệu sách tuần 7 – Danh nhân Việt Nam – Mạc Đĩnh Chi