Hướng dẫn sử dụng các chức năng “Sổ liên lạc điện tử” đến Cha mẹ học sinh

Kênh Liên Hệ