Khai giảng năm học 2019 – 2020 niềm tin và hi vọng