Lễ ký cam kết thực hiện tốt “An toàn giao thông – Phòng chống tai nan thương tích”