Lễ phát động tháng an toàn giao thông và ký cam kết phòng chống các tệ nạn xã hội