Năm học mới hứa hẹn thành công mới, khai giảng 2018-2019