“Thành tích là sự cố gắng nỗ lực của học sinh và tập thể toàn nhà trường”